Japan Society for the Promotion of Science

The JSPS FoS Symposium Advisory Board

JSPS FoS Symposium Advisory Board in FY2023

Chairperson

IRIKI Atsushi

Vice Chairperson

TAJIMA Setsuko

Members

ABE-OUCHI Ayako

OOI Takashi

KATO Koichi

SATO Yoshimichi

SHIMODAIRA Hidetoshi

MAKINO Kazuhisa

MISAWA Hiroaki

YAMASAKI Noriko Y.

WADA Takehiko

JAGFOS / JIFoS

YOSHIDA Naohiro